Analys ur olika perspektiv

Vad ser du först av allt framför dig när du tänker på din organisation? Kompetensbehov, kommunikation, ledarskap eller verksamhetsresultat? Ser du problem eller möjligheter? Det som ligger närmast beror förstås på den verklighet du och dina medarbetare befinner er i, och den resa ni har gjort tillsammans.

 

För att utveckla organisationen behöver man få en bild av hur den fungerar ur många olika perspektiv. Man behöver betrakta den utifrån och inifrån, lyfta fram det som är synligt och det som är outtalat, se det som fungerar bra och de brister som behöver åtgärdas. Man bör också fundera över om något bör göras idag för att organisationen ska vara framgångsrik även om fem år.

 

Nyanserat hjälper er att sammanställa en helhetsbild av organisationens styrkor, framgångsfaktorer och utvecklingsområden som grund för ert fortsatta utvecklingsarbete. Analysen görs i första hand genom intervjuer av de medarbetare och chefer som är en del av organisationen, enskilt eller i grupp. Informationsinhämtningen kan även omfatta uppdragsgivare, kunder/användare, samarbetspartners eller andra grupper som har förväntningar på er organisation.

 

 Analysen presenteras skriftligt och genom en muntlig föredragning i det forum ni väljer.  Materialet är framförallt ett underlag för ledningens fortsatta diskussioner.

Värde för dig:

  • Ledningen får en gemensam bild av nuläget 
  • Ledningens  beslutsunderlag kompletteras med väsentliga faktorer för organisationens utveckling 
  • Förankring av förändringsarbetet bland dem som har bidragit till analysen
  • Tydlig bild av vilka faktorer som ledningen kan påverka direkt och företeelser ni inte styr över, men ändå behöver förhålla er till