Handlingsplan som strategisk kompass

En organisationsanalys ger både kunskap om vilka aspekter av organisationen som är värdefulla att ta vara på, och vilka som behöver utvecklas. Men få organisationer har förmåga att ta sig an allt samtidigt. Det är viktigt att ledningen känner till alla utvecklingsbehov, men också vilka områden som är mest prioriterade ur ett strategiskt perspektiv.

 

Analysen bör därför omarbetas till en långsiktig, strategisk handlingsplan för ert förändringsarbete. För att planen ska vara realistisk måste den ta hänsyn till de resurser ni har till ert förfogande, såväl ekonomiska som kompetens och tillgänglig arbetstid. Handlingsplanen bör även beakta i vilken takt organisationen har förutsättningar att ta till sig förändringar.

 

Målsättningen är att ni med handlingsplanen som utgångspunkt själva ska kunna driva förändringsarbetet vidare. Jag hjälper er att sammanställa en handlingsplan med ett språkbruk och en struktur som passar er organisation. Handlingsplanen ska i första hand vara ett verktyg för ledningen, men ska även kunna fungera som kommunikationsunderlag både internt och externt. Arbetet görs i dialog med ledningen och blir på så sätt en lärandeprocess som ger cheferna en nödvändig samsyn inför det fortsatta förändringsarbetet.

Värde för dig

  • Ledningen får en komplett och långsiktig bild av organisationens utvecklingsbehov
  • Ledning och medarbetare får sammanhang i utvecklingsarbetet
  • Förutsättningar att göra strategiska omprioriteringar om resurser eller andra förutsättningar förändras
  • Ett underlag för kommunikation kring förändringsarbetet, såväl internt som externt.